Cocoon

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

แรงบัลดาลใจก็คือหนอนผีเสื้อที่มีแต่ละช่วงในการพัฒนาตนเองไปสู่สิ่งที่สวยงาม

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

เป็นการถ่าย Self Portrait โดยการนำวัสดุมาทำเป็นพร็อพของแต่ละช่วงของผีเสื้อ

ประเภท Photo

ประเภท E-book

ผู้จัดทำ

ขวัญชัย ว่องพิสุทธิพงศ์

Digital Photography
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้จัดทำโปรเจกต์