Film Score

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

แรงบันดาลใจได้มาจากการดูภาพยนตร์เรื่อง Her แล้วรู้สึกชอบเนื้อเรื่องและการเล่าเรื่องจึงมีความสนใจที่อยากจะนำมาทำ Film Score ขึ้นมาใหม่ในแบบของตัวเอง

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

ดูภาพยนตร์ทั้งหมดอีก 1 รอบเลือกตอนที่ชอบทั้งหมด 3 ตอนและนำตอนที่เลือกมานั่งวิเคราะห์ว่าอารมณ์ของตอนนั้นเป็นอย่างไรและต้องทำดนตรีแนวไหน

ประเภท Sound & Music

ผู้จัดทำ

จินต์จุฑา เจริญรื่น

Sound & Music
Mobile: 0946697461
E-mail: newjinjuta24@gmail.com
Facebook: Jinjuta New Charoenruen
IG: new_jinjuta
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้จัดทำโปรเจกต์