The First Plague

เรื่องย่อ

กล่าวถึงเรื่องราวของรัฐบาลที่กำลังเผชิญปัญหาประชากรล้นและขาดแคลนอาหาร จึงสร้างเชื้อไวรัสชื่อว่า D-Virus ขึ้น เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มที่รัฐบาลไม่ต้องการ โดยหวังให้เกิดการระบาดของไวรัสเป็นวงกว้าง ประชาชนไม่พอใจกับรัฐบาล จึงเกิดสงครามขึ้น รัฐบาลจึงใช้อานาจสร้างกำแพงกั้นเมือง โดยใช้การระบาดของโรคและสงครามมาเป็นข้ออ้าง

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

แรงบันดาลใจในการทำงานได้มาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด จึงได้สร้างสรรค์งานที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์นี้ ออกมาในรูปแบบของ Opening scene

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

โดยได้นำการเรียนรู้จากการฝึกงานมามาปรับใช้กับงาน เช่น ใช้คำสั่งโคลนในการเพิ่มจำนวน รวมถึงขนาดและตำแหน่งของวัตถุ ในการสร้างชอตต่างๆของเมือง

ประเภท 3D Animation

ผู้จัดทำ

สุทธิดา วิสุทิ์เสรีวงศ์

VFX
Mobile: 0639391914
E-mail: v.sutthida@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้จัดทำโปรเจกต์