Dawn of the Earth

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

เราเลือกช่วงเวลาของยุคในแต่ละยุค ตามแบบต่างๆจากสื้อที่เราชอบจากทั้งพวก ภาพยนต์ หรือเกม มาปรับใช้เป็นฉากในงานของเรา

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

โดยส่วนหลักๆในตัวซีนใหญ่ๆที่เป็น3D จะใช้เป็น Cinema4 ในการสร้างฉากขึ้นมา ส่วนตัวโมเดลพวกสัตว์จะใช้เป็น ZBRUSH ในการปั้น และนำมา Comp เพิ่มต่อใน After effects

ประเภท Projection Mapping

ผู้จัดทำ

พัสกร หีตช่วย

Motion graphics
Mobile: 0841279392
E-mail: junior17461@hotmail.com
Facebook: Junior Patsakorn
หน้าที่รับผิดชอบ: - Idea - Scence Design - Research Paper

เหมราช ภิรมไกรภักดิ์

Motion graphics
Mobile: 0948984400
E-mail: hemmarath.piro@gmail.com
Facebook: Hemmarath Piromkraiphak
หน้าที่รับผิดชอบ: - Model - Scence Design - Composite

นทณัฐ จรดล

Motion graphics
Mobile: 0963615949
E-mail: Nottanut.jora@bumail.net
Facebook: Paopong Joradol
หน้าที่รับผิดชอบ: - Sound - Scence Design - Rendering