DAY AFTER DAY

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

ผมอยากจะแสดงถึงความต่างของสีในรอบๆคัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือสถานที่สิ่งมีชีวิตหรือธรรมชาติ

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

เทคนิคถ่ายภาพแบบแลนด์สเคป

ประเภท Photo

ประเภท E-book

ผู้จัดทำ

ภาณุเดช แซ่ต๋วง

Digital Photography
Mobile: 0875942228
E-mail: Panudet.saet@gmail.com
Facebook: Panudet Saetuang
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้จัดทำโปรเจกต์